Nákupní řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku , odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné .

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

2. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě zkeramiky.cz, provozovaného Nikolou Černíkovou. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( firma Nikoly Černíkové, dále jen firma zkeramiky.cz) a kupujícího (zákazník)

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu firmy zkeramiky.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.

d) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, objednávkovým formulářem  předepsaných údajů a náležitostí.

e) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

f) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

g) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a zasílání obchodního sděleni – zpravodaje.

3. Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu firmy zkeramiky.cz  a reklamačním řádem platným v ČR.

b) Zboží kupující reklamuje přímo ve firmě zkeramiky.cz

c) Zboží lze reklamovat u firmy zkeramiky.cz, dle podmínek reklamačního řádu na adrese :

e-mail:                                    nikola@zkeramiky.cz

telefonicky na čísle:               +420773023612

nebo písemně.

4. Odstoupení od kupní smlouvy ( vrácení zboží)

Kupující má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě ( určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30-ti dnů.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy viz občanský zákoník § 53 odst.8

5. Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou platné a závazné výlučně pro fyzické osoby a vztahy řídící se občanským zákoníkem. Na vztahy s podnikateli se tyto podmínky nevztahují, neboť tyto se řídí ustanovením § 409 a násl. obchodního zákoníku.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu firmy zkeramiky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Reklamační řád

1. Úvod

Reklamační řízení se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází ze zákonné úpravy občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele. Tento reklamační řád má přednost před dispozitivními ustanoveními zákonné úpravy. Ostatní otázky a otázky tímto řádem výslovně neupravené se řídí zákonnou úpravou. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno v internetovém obchodě firmy zkeramiky.cz. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou na každém výrobku.

Neprodleně po obdržení zásilky – zboží , je kupující povinen toto zboží zkontrolovat. Pokud kupující zjistí zjevnou závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, je povinen kontaktovat prodejce písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či na e-mail:  nikola@zkeramiky.cz ,

Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. Pokud tak kupující neučiní, vystavuje se nebezpečí, že jeho reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku.

2. Místo uplatnění reklamace

Reklamaci vady výrobku kupující uplatňuje ve firmě zkeramiky.cz provozované Nikolou Černíkovou.

3. Způsob uplatnění reklamace

Reklamované zboží zašlete spolu s dokladem o nákupu a přesným popisem závady na adresu firmy zkeramiky.cz provozované Nikolou Černíkovou.

Reklamované zboží zasílejte prostřednictvím České pošty – běžným obchodním balíkem nebo pomocí kterékoliv zásilkové služby (PPL, DPD a pod.). Doporučujeme zboží pojistit a dobře zabalit. Neboť za případné poškození či ztrátu při přepravě, nenese prodávající žádnou odpovědnost a zboží by tak nemuselo být vůbec přijato prodávajícím do reklamace.

Pro uplatnění reklamace je třeba:
– doložit doklad o nákupu zboží
– originální obal
– přesný popis závady ( pokud možno i s upřesněním za jakých podmínek se závada projevuje)

 4. Výměna zboží

Kupující má právo na to, aby vadný výrobek byl vyměněn za výrobek bez vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů od převzetí zásilky, pokud se prodávající se spotřebitelem písemně nedohodne na lhůtě delší.

Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu nebo uzavřením reklamace a přichystáním zboží k osobnímu odběru zákazníkem, pokud bylo do reklamace přijato přímo v sídle firmy od zákazníka. Ten je o vyřízení reklamace informován telefonicky nebo e-mailem.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět se stanoviskem našeho pracovníka, který reklamaci vyřizoval. V případě opakované a zjevně neoprávněné reklamace budou kupujícímu účtovány nutně vynaložené náklady za každou takovou reklamaci. Toto se týká také případů, kdy bude do reklamace zasíláno opakovaně zboží bez dokladu o nákupu a přesného popisu závady.

5. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 28. března 2007 a platí na území České republiky. Nákupem zboží s reklamačním řádem kupující souhlasí a zavazuje se jím řídit.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

Dodací podmínky

Zboží je dodáváno v ČR:

• poštou – dobírkovou službou

• osobním odběrem  v sídle firmy zkeramiky.cz, Kunčice pod Ondřejníkem

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Objednávku lze zrušit bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí pouze před odesláním zboží, neodkladně po potvrzení přijetí objednávky firmou zkeramiky.cz. Objednané zboží je odesíláno nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí a odeslání potvrzení přijaté objednávky na e- mailovou adresu kupujícího. UPOZORNĚNÍ ! Vaše objednávka je závazná. V případě nevyzvednuté dobírkové zásilky budou na základě Obchodního zákoníku ČR a našeho obchodního řádu naúčtovány vzniklé náklady a smluvní pokuta dle znění našich obchodních podmínek. Pokud jste si objednávku rozmysleli, můžete ji neodkladně  zrušit na emailu nikola@zkeramiky.cz nebo telefonicky na čísle +420 773023612.
Česká pošta doručuje do 7 pracovních dnů..

Nebezpečí škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, resp. od dopravce, viz. Reklamační řád.

Platební podmínky – platí jen v ČR

Zboží bude kupujícímu zasláno prostřednictvím společnosti Česká pošta.

– Bublinková obálka (menší množství šperků, do 10kusů)

Jednotná cena poštovného, včetně balného, je stanovena na 59Kč.

V případě zaslání zboží na dobírku bude účtována částka 74Kč.

Pokud chcete mít jistotu šetrného zacházení se zbožím během přepravy je možné zvolit Křehké, příplatek za takovouto zásilku je pak 30kč

–  Balík (větší množství zboží, užitková keramika)

Jednotná cena poštovného, včetně balného, je stanovena na 135 Kč.

V případě zaslání zboží na dobírku bude účtována částka 165 Kč.

– Osobní odběr zboží, převzetí v Kunčicích pod Ondřejníkem (viz kontakt – adresa keramické dílny) Nutná předchozí domluva na čísle 773023612

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem.
Ceny jsou smluvní v souladu s platným ceníkem.

ZÁSILKY DO ZAHRANIČÍ   neplati pro Českou republiku